Národní ozdravovací program - IBR

informativní brožura MZe

Dnem 15. 3. 2006 jsme se zapojili do celonárodního programu na ozdravení od IBR (infekční rinotracheitidy skotu).

Předpokládaný termín vyřazení posledního infikovaného zvířete: březen 2013

Předpokládaný termín prohlášení hospodářství za ozdravené od IBR: 2013

 Na základě zvýšených bezpečnostních a protinákazových opatření platí
 
PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU
 
na pozemky a do objektů ZD Skalka Jankov
 a
 
PŘÍSNÝ ZÁKAZ KONTAKTU SE ZVÍŘATY!
 
(zvláště dětí s telaty)
 

 Porušení těchto zákazů bude bezprostředně hlášeno Policii ČR!


Podmínky, které je nutno dodržovat v průběhu ozdravování :

 • Zákaz provádění mezipodnikových kooperací, které nejsou zohledněny v ozdravovacím plánu.

 • Zabezpečení, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontraktu se zvířaty z ostatních stád, která mají rozdílný nákazový status.

 • Zákaz vstupu nepovolaných osob do objektů, v nichž je chován skot.

 • Zabezpečení účinné dezinfekce na vstupech do objektů s chovem skotu.

 • Provádění průběžných deratizací a dezinsekcí ve stájích.

 • Zabezpečení dalších nezbytných ochranných opatření proti zavlečení původce nákazy do stáda (ustájovací prostory, pastviny, při přemísťování zvířat a další).

 • Poskytování stanovených údajů o průběhu ozdravování.

 • Nezbytnost hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování.

 • Upozornění ošetřovatelů, případně dalších osob přicházejících do styku se zvířaty z ozdravovaného stáda, že nesmí ošetřovat, ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR (pokud nebyl vakcinován), ani skot, u něhož není známa nákazová situace. Neumožnit účast rizikových zvířat na svodech.

 • Stanovení, aby další osoby (zejména pracovníci biologických služeb) vstupovaly do objektů pro chov skotu jen v odůvodněných případech a za dodržení stanovených protinákazových a hygienických podmínek.

 • Zabezpečení ochranných pomůcek (pracovní oděv, pracovní obuv a další) a hygienických prostředků při nezbytném vstupu pracovníků biologických a servisních služeb do objektů pro ustájení zvířat. Doporučuje se poskytnout těmto pracovníkům minimálně pracovní plášť a pracovní obuv, které budou nepřenosné a budou zůstávat v hospodářství.

 • Uchovávání údajů o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat po celou dobu ozdravování a minimálně 1 rok po ukončení ozdravování.